Anmäla våld / Våld i relationer

Våld och alkohol

Det finns inget tvivel om att våld och alkohol hör ihop. Forskning har visat att människor som är påverkade av alkohol oftare tar till våld i situationer som är präglade av stress och frustration. Människor som redan innan de dricker är våldsbenägna löper en större risk att ta till våld när de blir berusade. Alkoholintag kan försämra omdömet hos vissa personer och verka som en utlösande faktor, även om långt ifrån all alkoholkonsumtion leder till våld. Alkohol kan även leda till att våldet blir mer brutalt, då det löser upp spärrar som vanligtvis sätter stopp för vissa våldshandlingar.

Varför blir vissa våldsamma?

Många använder alkohol för att försöka dämpa ångest och stress, trots att det inte hjälper på lång sikt utan kan förvärra dessa tillstånd. Varför vissa blir aggressiva när de dricker är ännu inte helt tydligt. En del forskare anser att det är alkoholens påverkan på hjärnan som gör att hämningar försvinner och det leder till att vissa blir aggressiva. Andra forskare säger att det är miljöer, det sociala arvet och kulturella betingelser som lägger grunden för hur personer beter sig vid alkoholintag. Alkoholintag leder inte bara till våld, utan de negativa aspekterna av alkohol förstärker fattigdom vilket leder till mer ångest och ofta mer alkoholintag. Det blir till en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur.

Ansvar även vid berusning

Trots att alkohol kan leda till mer våld innebär inte det att berusning är ett frikort för att begå våldshandlingar. Alla är fullt ansvariga för sina handlingar, oavsett hur berusade de är. Ifall du upplever våld i ditt hem när alkohol är inblandat, oavsett om det är du som begår våldet eller om det är någon annan, är det viktigt att ta det på allvar. Anmäl alltid den personen som använder våld, oavsett om det bara sker när alkohol är inblandat. Det är viktigt att komma till roten på problemet, och det kan vara svårt att åstadkomma utan extern hjälp.