Våld i relationer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma. Våldet kan vara i form av rent fysiskt våld som knuffar, örfilar, sparkar och slag. Våldet kan också ta sig uttryck i olika former av sexuella, psykiska och materiella övergrepp samt hot – även i kombination med fysiskt våld.

 

Vanligt i nära relationer
Det som vanligen kännetecknar våld i nära relationer är att den som utsatts för våldet just har en nära relation till förövaren. Det handlar om relationer i såväl heterosexuella som samkönade förhållanden, liksom i olika familje- och släktrelationer även mellan syskon.

I dessa situationer förekommer ofta starka känslomässiga band till förövaren. Något som försvårar möjligheten för den som utsatts att uppbringa motstånd och bryta sig ur relationen.

 

Avsikten med våldet
Förövarens avsikt med utövandet av det riktade våldet är att etablera och utöva makt över den utsatta. Förövaren utövar kontroll genom att skada, fysiskt eller psykiskt, och skrämma den utsatta.

Generellt sett utmärker sig våld i nära relationer från andra former av övergrepp genom att det ofta utövas under en längre period och i det som borde vara hemmets lugna och trygga vrå.

Därtill föreligger en tendens till att våldet trappas upp i intensitet, från verbala kränkningar till en örfil för att eventuellt eskalera till grov misshandel. Ju längre relationen pågår desto allvarligare och mer intensivt uttrycks våldet. Våldet kan leda till att den utsatta förlorar livet. Runt 17 kvinnor i Sverige dödas varje år av en nuvarande eller före detta manlig partner.

 

Mäns våld mot kvinnor
Våld förekommer både i samkönade relationer och i heterosexuella relationer. I heterosexuella relationer utövas våld av kvinnor mot män och män mot kvinnor.

Den absolut vanligaste situationen är att det huvudsakligen är en man som utövar våld mot en kvinna som han har, eller har haft, en relation med. I över 90 procent av de polisanmälda fallen var den misstänkta gärningspersonerna män. Det riktade våldet är blint; Det drabbar kvinnor i alla samhällsgrupper. Ingen hänsyn tar till klasstillhörighet, ålder, sexualitet, etnicitet och/eller funktionsutmaningar.

 

Kränkning av de mänskliga rättigheterna
Utövande av våld innebär alltid en kränkning av de mänskliga rättigheterna som vi alla äger rätt till – naturligtvis även de utsatta. Det är bra att komma ihåg att alla som utsätts för våld i nära relationer har rätt att få stöd och skydd från samhället.