Anmäla våld / Våld i relationer

Kvinnojourer

Kvinnor har historiskt sett varit mycket utsatta för våld av män i hemmet, särskilt innan kvinnan hade rätt att skilja sig och då mannen fortfarande var kvinnans förmyndare. De första verkliga reaktionerna mot våldet som kvinnor utsätts för i hemmen kom i slutet av 1970-talet, närmare bestämt 1978. Då startades de första kvinnojourerna i Sverige: Alla Kvinnors Hus i Stockholm och Kvinnohusets krisjour i Göteborg (som sedan dess har bytt namn till Kvinnojouren ADA). Reaktionen berodde framförallt på att man upplevde att samhället saknade förmåga att ta hand om de kvinnor som utsatts för våld av män i sin närhet. Verksamheterna på dessa kvinnojourer växte snabbt under 1980-talet, och andra kvinnojourer grundades. Detta ledde till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) bildades 1984. ROKS är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, som arbetar för jourernas gemensamma intresse och stöttar dem i deras verksamheter.punch-316605_1280

En splittring uppstod 1996, då ett flertal kvinnojourer valde att lämna ROKS för att istället bilda Svenska Kvinnojourers Riksförbund, SKR. ROKS är dock fortfarande den största intresseföreningen för kvinnojourer, med ungefär 120 medlemsjourer. Totalt i Sverige idag finns det ungefär 160 kvinnojourer.

Kvinnojourerna arbetar för att synliggöra mäns våld mot kvinnor, men också med att hjälpa de kvinnor som redan blivit utsatta för våld. De kan till exempel erbjuda stöd och rådgivning, både via telefon och via fysiska samtal, och i vissa fall även skyddat boende, om kvinnor behöver fly från sitt hem. Även barn är välkomna till dessa boenden, men många erbjuder ett hem med villkoret att man inte använder droger eller alkohol medan man bor där, och att man inte får ta med sig män till boendet. Ett exempel på en kvinnojour som erbjuder denna form av boende är Alla Kvinnors Hus, som är en av de äldsta kvinnojourerna i Sverige. Eftersom de flesta kvinnojourer drivs av volontärer och statliga och privata finansiella bidrag, är boendena oftast inte bemannade över natten. Det har gjort att vissa boenden (till exempel det på Alla Kvinnors Hus) inte accepterar kvinnor med missbruk eller psykiska sjukdomar, som skulle kunna orsaka problem eller utgöra en säkerhetsrisk för de andra boenden.

Även om det är betydligt vanligare med kvinnojourer förekommer också mansjourer, som hjälper män som utsatts för våld av kvinnor i sin närhet.