Anmäla våld

Att anmäla eller ej

För dig som utsätts för våld i en nära relation kan det vara förknippat med oro för eventuella hot och repressalier från förövaren om en polisanmälan görs.

Förekommer det känslor av skam och skuld, anklagar du dig själv för det du utsatts för. Har du mindervärdeskomplex som ett resultat av våldet. Finns det minderåriga barn med som du vill skydda till varje pris…

Bra att veta; Polisen kan göra en riskanalys för att undersöka behovet av att ge dig och de dina skydd.

Socialstyrelsen föreslår nya skärpta krav att stödja och hjälpa barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer.

 

Viktigt att anmäla
Tror du att den här typen av brott kanske inte tas på allvar av polisen, att de inte anses vara tillräckligt allvarliga. Kanske handlar det om hedersrelaterade brott då det kan kännas oöverstigligt svårt att gå emot en hel släkts normer och värderingar, även om man får samhällets stöd.

Oavsett anledningen till våld i nära relationer, polisen anser att brott i nära relationer ska polisanmälas. Så om du utsätts för den här typen av brott, eller om du har en vän eller anhörig som du misstänker är utsatt – gör en polisanmälan!

En anmälan kan leda till att den destruktiva relationen avslutas och att den som utsatts för våld kan få en betydligt bättre livssituation, utan inslag av våld och kränkningar.

 

Tips, stöd och skydd
Förutom det att polisen kan göra en riskanalys, så finns det olika grader av skydd beroende på hur hotbilden ser ut mot dig och de dina. Polisen ställer upp med rådgivning, bevakning och olika sorters tekniska hjälpmedel.

Om du känner dig hotad kan du få tillgång till en egen kontaktperson och möjlighet till informations- och säkerhetssamtal. I en del fall kan den som utsätts få ett skyddspaket med bland annat larmtelefon med gps och akustiskt larm.

Det finns även andra instanser i samhället som kan ge dig skydd. Din kommun kan ge dig skyddat boende om du behöver det. Det finns även stöd att få av en brottsofferjour och/eller från frivilligorganisationer. Polisen samarbetar med dessa instanser.

Du kan även få hjälp av en åklagaren att få till stånd att denne avkunnar ett beslut om ett kontaktförbud. Det innebär bland annat att den som hotar dig inte får kontakta dig genom besök, via telefon, e-post eller liknande.

Polisen kan ordna så att du kommer i kontakt med en brottsoffersamordnare som kan berätta mer.

Du som blir slagen, börja med att föra dagbok. Dokumentera var och när du blir kränkt, hotad eller slagen, liksom hur, med vad och var på kroppen du blir slagen. Dokumentera dina skador själv eller av en läkare, fotografera skadorna. Spara de hot du får på telefonsvararen, via e-post och/eller sms. Skicka vidare till vänner som kan lagra dem eller till en internetbaserad tjänst som erbjuder lagring då detta är viktiga bevismaterial. Anförtro dig till de vänner du kan lita på, berätta om situationen, de kan stödja det du säger i en rättegång.